Juhkentali seltsi kohta

Juhkentali seltsi logo

Juhkentali Selts on asutatud 22.02.2013. Põhikirja järgi on Seltsi eesmärgiks on Tallinna ajaloolise Juhkentali piirkonna (Järvevana tee, Tartu maantee, Liivalaia tänava ja Magasini tänava vaheline ala) elanike, piirkonnas kinnisvara omavate isikute ja seal tegutsevate juriidiliste isikute omavaheliste kogukondlike suhete edendamine, piirkonna minevikupärandi ja oleviku tundmaõppimine ning avalik tutvustamine, asumi elu- ja tegevuskeskkonna parandamine ning arendamine lähtudes kohalikust huvist ja säilitades piirkonna omapära.

Tegemist on kohaliku kogukondliku ühendusega, mille ülesanne on asumis elavate, tegutsevate või sellega muidu seotud isikute kui kogukonna vaheliste suhete arendamine ja ka asumi arendamine. Selts ühendab isikuid, kes on sellest huvitatud. Loodud on kohalik veeb, FB-grupp ja list, mis ühendavad peale liikmete ka teisi huvilisi. Seltsil on kontakt suure osa piirkonna korteriühistute ja majaomanikega ning piirkonnas tegutsevate organisatsioonidega. Koostööd tehakse eelkõige linnaasutustega ja teiste asumiseltsidega. Seltsi peamisteks tegevusvormideks on kujunenud peale erinevate sotsiaalmeedia vormide aktiivi ja toimkondade koosolekud, kohalikud teabe ja arutelukoolekud ning seltskondlikud üritused.

Kuna tegu on nö ripakile jäänud ja arenduse surve all oleva kesklinna osaga, siis on seltsi peamine energia kulunud linnaruumi probleemidega tegelemiseks. Selleks on moodustataud linnaruumitoimkond. Teiseks tegevussuunaks on olnud kohalik turvalisus ja heakord. Selts on töötanud välja asumi ettepanekud piirkonna arendamiseks olles leidnud nendele toetust linnavalitsuse poolt ning suutnud mõjutada detailplaneeringute koostamist ja kergliiklusteede rajamist.

Seltsi prioriteediks on lastega pered, kes saavad liituda kohaliku perede võrgustikuga. Korraldatud on erinevaid pereüritusi. Lisaks toimuvad üldisi kogukonnaõhtuid, kus huvilised saavad kuulata kohalikel teemadel ettekandeid ja seltskondlikult läbi käia. Korraldatud on erinevaid ettevõtmisi, sh linnavalitsuse rahalisel toel fotokonkurss ja KÜSKi toetusel  kohaliku lühiajaloo koostamine ajaloolase Robert Nermani poolt. Koostöös linnaosavalitsusega on paigaldatud kohalikud teabetahvlid.

Tööpõld on lai ja huviliste liitumine on väga oodatud.