Põhikiri

Mittetulundusühing

JUHKENTALI SELTS

p õ h i k i r i


1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing Juhkentali Selts (edaspidi: Selts) on iseseisev kasumit mitte taotlev ühing, mis tegutseb vabatahtlikkuse alusel avalikes huvides ning mille tegevus põhineb omaalgatuslikul aktiivsusel, valitavatel juhtorganitel ja nende aruandlusel Seltsi liikmete ees.
1.2. Seltsi asukohaks on Tallinn.
1.3. Seltsi tegevus ei ole piiratud avalik-õiguslikult kehtestatud Tallinna Juhkentali asumi piiridega, vaid hõlmab Juhkentali ajaloolist piirkonda ja võib Üldkoosoleku otsusel hõlmata ka teisi piirnevaid alasid (edaspidi: Piirkond).
1.3. Seltsi eesmärgiks on Piirkonna elanike, Piirkonnas kinnisvara omavate isikute ja seal tegutsevate juriidiliste isikute omavaheliste kogukondlike suhete edendamine, Piirkonna minevikupärandi ja oleviku tundmaõppimine ning avalik tutvustamine, elu- ja tegevuskeskkonna parandamine ning arendamine, arvestades elukondlikke huve ja säilitades Piirkonna omapära.
1.5. Oma eesmärgi taotlemisel Selts:
1.5.1. Loob tingimusi Piirkonna elanike, Piirkonnas kinnisvara omavate isikute ja seal tegutsevate juriidiliste isikute ühiseks tegevuseks, sh nii Seltsi liikmena, kui ka korraldades avalikke kohalikke koosolekuid ja interneti kodulehekülge;
1.5.2. kogub, analüüsib ja esitab Piirkonna kohta andmeid ja materjali ning korraldab Piirkonna elanike ja teiste isikute teavitamist Piirkonnaga seonduvast;
1.5.3. kaasab mitte-eestikeelseid isikuid Eesti ühiskonda;
1.5.4. jälgib arengukavade ning planeeringute ja arendusprojektide vastavust Piirkonna elanike huvidele;
1.5.5. vahendab Piirkonna elanike seisukohti avaliku võimu organitele ja avalikkusele;
1.5.6. teeb koostööd Tallinna Linnavalitsusega esindades suhetes kogukondlikke huvisid;
1.5.7. tõstab esile kogukondlikku ja piirkondlikku identiteeti ning seisab selle säilimise eest.

2. LIIKMED
2.1. Seltsi liikmed jagunevad lihtliikmeteks, toetajaliikmeteks ja auliikmeteks.
2.2. Seltsi liikmeteks võivad olla kõik Piirkonna vähemalt 16. aasta vanused alalised elanikud ja kinnisvaraomanikud ning kohapeal püsivalt tegutsevad juriidilised isikud.
2.3. Toetajaliige võib olla ka isik, kes ei ela või ei asu alaliselt Piirkonnas ega oma seal kinnisvara. Toetajaliikmel puudub Üldkoosolekul hääleõigus.
2.4. Isikuid, kes on oluliselt kaasa aidanud Seltsi tegevusele, võib Üldkoosolek nimetada auliikmeteks. Liikmeks mitteolevat isikut saab auliikmeks nimetada tema nõusolekul. Auliikmetel on võrdsed õigused liikmetega.
2.5. Seltsi liige on kohustatud järgima Seltsi põhikirja või Üldkoosoleku otsuseid ning tasuma liikmemaksu.
2.6. Seltsi liikme staatuse omistamise ja äravõtmise üle otsustab Juhatus, kui põhikirjaga ei ole määratud teisiti. Juhatus ei või keelduda liikmeks vastuvõtmisest, kui ei esine vastuvõttu välistavaid asjaolusid, sh isiku liikmestaatuse varasem äravõetus. Liikmestaatuse äravõtmine on võimalik kui liige ei vasta Seltsi põhikirjale, ei järgi seda või Üldkoosoleku üldist otsust või kahjustab süüliselt Seltsi mainet. See otsus peab olema motiveeritud. Üldkoosolekule apellatsiooni esitamisel jõustub otsus pärast selle kinnitamist üldkoosolekul.
2.7. Seltsi liikmel on õigus Seltsile esitatud kirjaliku avaldusega liikmelisusest loobuda.

3. STRUKTUUR JA JUHTIMINE
3.1 Seltsi alalisteks organiteks on Juhatus, Üldkoosolek ja Revisjonitoimkond.
3.2 Seltsi kõrgeim organ on Üldkoosolek, mille moodustavad kokku tulnud Seltsi liikmed, kellel igaühel on üks hääl, kui põhikirjaga ei ole määratud teisiti. Liige ei saa oma häält delegeerida ega volitada teist isikut end koosolekul esindama.
3.3. Üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus vähemalt kord aastas, korraliselt soovitavalt veebruaris aastaaruande kinnitamiseks, tegevuskava ja eelarve vastuvõtmiseks ning Juhatuse liikmete valimiseks.
3.4. Üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorrakava teeb Juhatus ning Seltsi liikmetele kirjalikult teatavaks vähemalt 7 päeva ja soovitavalt 2 nädalat varem.
3.5 Lisaks punktis 1.3. märgitule on Üldkoosoleku ainupädevuses:
3.5.1. Põhikirja muutmine ja Juhatuse töökorra kinnitamine;
3.5.2. Juhatuseliikmete valimine kaheks aastaks ja tagasikutsumine;
3.5.3. Seltsi tegevuskava ja eelarve vastuvõtmine;
3.5.4. Liikmemaksude kindlaksmääramine;
3.5.5. Revisjonitoimkonna valimine;
3.5.6. Seltsi tegevusele hinnangu andmine;
3.5.7. Liikmete poolt Üldkoosolekule esitatu läbiarutamine;
3.5.8. Seltsi auliikmete nimetamine;
3.5.9. Seltsi ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine;
3.5.10. Seltsi tegevuse lõpetamise korral varade jagamise korraldamine.
3.6. Korra kohaselt kokku kutsutud Üldkoosolek on otsustusvõimeline, sõltumata koosolekul osalejate arvust. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole kohalolevatest hääleõiguslikest liikmetest. Seltsi põhikirja muutmiseks või ühingu tegevuse lõpetamiseks on vajalik vähemalt 2/3 kahel järjestikkusel Üldkoosolekul poolt hääletamine. Tegevuskava, liikmemaksu suuruse, auliikme nimetamise või põhikirja muutmise ettepanek ning aruanne peab olema liikmetele teatavaks tehtud koos koosoleku teatega.
3.7. Üldkoosolek valib juhataja ja protokollija. Juhataja tagab, et sõnavõtud ei väljuks päevakorrapunkti ja kokkulepitud aja raamidest. Protokollija protokollib peale Üldkoosoleku otsuste ka ettepanekud ja nende vastuväited. Protokoll tehakse Seltsi liikmetele teatavaks, kellel on 5 päeva jooksul õigus teha parandusettepanekuid. Protokollile kirjutavad alla protokollija, koosoleku juhataja ja üks koosolekul selleks valitud liige.
3.8. Juhatusel peab olema 3 kuni 7 liiget. Juhatus valib Juhatuse esimehe ja aseesimehe.
3.9. Juhatus korraldab Seltsi tegevust ja asjaajamist vastavalt põhikirjale ja Üldkoosoleku otsustele, teavitab sellest Seltsi liikmeid ning esindab Seltsi.
3.10. Õigustoimingutes esindavad Seltsi vähemalt kaks Juhatuse liiget ühiselt.
3.11.Seltsi tegevuse ja rahanduse üle teostab järelevalvet vähemalt kahe liikmeline Revisjonikomisjon, mis esitab selle analüüsi Üldkoosolekule vähemalt kord aastas, Seltsi aasta-aruande arutamisel.

4. VARA JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
4.1. Seltsi vara kasutamine toimub põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
4.2. Seltsi lõpetamise korral antakse Seltsi vara tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

Tallinnas, 22. veebruaril 2013. aastal
/ asutajate poolt digitaalselt allkirjastatud koos asutamislepinguga /